wtorek, 20 marca 2012

Kościół Chrześcijański Wieczernik: Od odnowy do zerwania

http://religie.wiara.pl/doc/471842.Kosciol-Chrzescijanski-Wieczernik-Od-odnowy-do-zerwania

dodane 2002-10-28 13:17


Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęli się spotykać na wspólnych modlitwach i rozważaniach w Odnowie w Duchu Świętym. Wkrótce nie należeli już do Kościoła rzymskokatolickiego. Zarejestrowali osobny związek wyznaniowy – Kościół Chrześcijański Wieczernik.

Podobnie jak wszędzie, również i w Kielcach część katolickiej młodzieży zbierała się na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. Stopniowo rozluźniały się jednak więzi między samym ruchem, a kapłanami opiekującymi się nim. 4 września 1992 roku bez wiedzy kapłanów setka młodych ludzi zarejestrowała w sądzie w Kielcach "Stowarzyszenie Chrześcijańskie Nowy Początek". Był to pierwszy krok do oddzielenia się od Kościoła. Na zebrania opanowanej przez tę grupę kieleckiej Odnowy w Duchu Świętym coraz częściej byli zapraszani pastorzy ze Stanów Zjednoczonych, należący do różnych tamtejszych wspólnot religijnych.

Idee z USA

Rezultaty jednego z takich spotkań opisywał później jeden z opiekunów kieleckiej młodzieży, ks. Stanisław Malec. Oto jego relacja: "11 listopada 92 r. na nowo przyjechał do Kielc "prorok" Augustyn Alcali. Po tym spotkaniu zaczęło być głośno o tzw. "padaniu w Duchu św.", albo inaczej "odpocznieniu w Duchu". Podczas Mszy św., którą odprawiałem dla Wspólnoty, po Komunii św., Mirek Wielhorski – Lider Grupy wywołał kilka osób by nad nimi się modlić. Po raz pierwszy widziałem wtedy to niezrozumiałe zjawisko. Osoby te, po modlitwie, upadały na wznak i po krótkim czasie wstawały, by niemal bez sił i z płaczem usiąść. Na twarzach ich nie widziałem pokoju ale raczej przerażenie. W rozmowie z Mirkiem prosiłem go, aby więcej tego nie czynił. Przystał na tę prośbę po dłuższych perswazjach w stylu "jeśli to od Boga pochodzi to prośmy Go, aby dał nam zrozumienie tego zjawiska"."
Skąd kielecka młodzież miała kontakty z amerykańskimi pastorami? Odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy na jednej z amerykańskich religijnych stron internetowych. Przedstawiono tam Irenę Stankiewicz – Polkę, która emigrowała do Stanów Zjednoczonych i tam działała w religijnych stowarzyszeniach. W 1986 roku postanowiła wrócić do Polski. W 1991 r. osiedliła się w Kielcach i realizowała idee, które przyjęła w USA. Była jedną z liderek grupy, która zarejestrowała "Stowarzyszenie Chrześcijańskie Nowy Początek".
Zaniepokojony rozwojem sytuacji ordynariusz kielecki, bp Kazimierz Ryczan, zbadał nauczanie prowadzone przez grupę i stwierdził znaczne odstępstwa od katolicyzmu. Próbował przekonać liderów grupy, aby nie odłączali się od Kościoła. Bezskutecznie. 1 lutego 1996 roku zarejestrowano nowy związek wyznaniowy: Kościół Chrześcijański Wieczernik z siedzibą w Kielcach. Organami władzy nowego Kościoła są pastor, Rada Starszych, Rada Pastorów. Duchownymi są pastor i starsi. Pastorem Kościoła została Irena Stankiewicz.
Wieczernik współpracuje z kieleckim Zborem Zielonoświątkowym. Prowadzi ewangelizację. Organizuje konferencje, kursy, szkolenia, ma własną stronę internetową.
Nawróćcie się!
W środę popielcową, 16 lutego 1994 roku bp Kazimierz Ryczan wygłosił w kieleckiej katedrze homilię, omawiającą działalność wspólnoty. Oto fragment tej homilii:
Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post (Jl 2,12)...
Wezwanie to skierowane jest do naszego Kościoła Kieleckiego. Chciałem podzielić się z Wami smutną wiadomością. Oto od 4 września 1992 roku działa i ewangelizuje w Kielcach wspólnota religijna nosząca dziś nazwę "Wieczernik". Liderzy tej wspólnoty zarejestrowali się oficjalnie w sądzie jako "Stowarzyszenie Chrześcijańskie Nowy Początek". Członkowie tej wspólnoty odłączyli się od Kościoła Katolickiego i pozostają poza Kościołem. Wyrośli ze wspólnoty modlitewnej "Odnowa w Duchu Świętym". Liderzy i twórcy "Stowarzyszenia Nowy Początek" przyjęli bardzo groźną dla katolickich wspólnot religijnych metodę. Wykorzystują istniejące struktury Kościoła. Wchodzą do wnętrza wspólnot modlitewnych i najbardziej aktywnych wprowadzają do swojej wspólnoty. Inspirację i wsparcie mają do dziś od Augustyna Alcali, nazywającego się "prorokiem", który często przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Kielc oraz od innych pastorów, wywodzących się z różnych denominacji religijnych w Stanach Zjednoczonych. Zapytacie może, jak się to stało? Czy nie było opieki duchownych? Była. A mnie się cały czas wydaje, że na naszych oczach nabiera aktualności przypowieść o kąkolu i pszenicy, kiedy to nocą przyszedł nieprzyjazny człowiek i nasiał kąkolu; nocą, kiedy wszyscy spali. Ci młodzi ludzie pochodzą z naszych bardzo religijnych rodzin kieleckich. Co zatem robić? Zakazać? Wybić z głowy? Nie wypuścić z domu szesnastolatka? Chyba nie tędy droga. Tu potrzebny jest takt i delikatność. A przede wszystkim potrzebna jest modlitwa i post. To jedyny środek, jedyna broń, którą możemy wystawić przeciwko tego typu odłączeniom. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post...
Słowo biskupa kieleckiego w sprawie wspólnoty "Wieczernik"
Pan Jezus w czasie swej ziemskiej działalności ustanowił Kościół jak wspólnotę, w której dokonywać się będzie zbawienie ludzi wszystkich czasów. Ustanowiony przez siebie Kościół obdarzył Duchem Świętym, który nieustannie objawia temu Kościołowi Prawdę, uświęca Go i jednoczy. Taki Kościół został nam dany. Za ten dar nieustannie składamy Bogu dziękczynienie. Kościół Chrystusowy został nam równocześnie zadany. Zadanie to oznacza nieustanną troskę o jedność Kościoła i o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Ojcu Świętym i na biskupach, którzy są następcami Apostołów. O wzrost i o jedność Kościoła winni się troszczyć również wszyscy wierni świeccy. Wtedy Kościół rzeczywiście staje się wspólnotą, o jaką modlił się Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Kościół Katolicki jest wspólnotą wspólnot. Pośród nich podstawową wspólnotą jest diecezja, której pasterzem jest Biskup. W skład każdej diecezji wchodzą parafie, w których posługę pasterską, w imieniu Biskupa, sprawują ważnie wyświęceni kapłani i diakoni.


W Kościele, ustanowionym przez Chrystusa, od samego początku istnieje również wiele innych wspólnot. Powstają one jako owoc działania Ducha Świętego, który obdarza Kościół Chrystusowy wciąż nowymi darami i charyzmatami. Wszystkie jednak wspólnoty zachowują ścisłą więź z Biskupem Kościoła Diecezjalnego, na terenie którego działają, a przez Biskupa z Zastępcą Chrystusa, którym jest Ojciec Święty. Kodeks Prawa Kanonicznego wzywa Biskupa Diecezji, by troszczył się o jedność Kościoła. Dlatego Biskup ma "dbać o utrzymanie karności wspólnej całemu Kościołowi i winien domagać się przestrzegania wszystkich przepisów kościelnych. Ma czuwać nad tym, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i Świętych, jak również zarządzania dobrami" (kan. 392).
"Biskup powinien popierać różne formy apostolstwa w diecezji oraz czuwać nad tym, by w całej diecezji były pod jego kierownictwem koordynowane wszystkie dzieła apostolskie" (kan. 394). Kanon ten wymaga od osób, które w jakichkolwiek wspólnotach modlitewnych bądź charyzmatycznych głoszą Ewangelię, sprawują sakramenty i zaradzają materialnym potrzebom tych wspólnot, by działały w żywej łączności z Biskupem, a przez Biskupa z Zastępcą Chrystusa, widzialną głową całego Kościoła.
Od 4 września 1992 roku działa w Kielcach wspólnota "Wieczernik", która wyodrębniła się z katolickiej wspólnoty modlitewnej "Odnowa w Duchu Świętym". Liderzy nowej wspólnoty zarejestrowali się w Urzędzie Miasta Kielc jako Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Nowy Początek" i w ten sposób zyskali osobowość prawną. Uczynili to jednak bez wiedzy i zgody Biskupa Diecezji.
Wierni świeccy wprawdzie mają prawo zakładania stowarzyszeń bądź należenia do nich, ale "jedynie kompetentna władza kościelna może erygować stowarzyszenia wiernych, które zamierzają przekazywać doktrynę chrześcijańską w imieniu Kościoła albo też rozwijać kult publiczny" (kan. 301). Liderzy "Wieczernika" założyli takie właśnie stowarzyszenie bez żadnej konsultacji z Biskupem Kościoła Kieleckiego i bez jego zgody. Pierwszorzędnym celem Stowarzyszenia, które w rzeczywistości utożsamia się ze wspólnotą "Wieczernik", jest ewangelizacja. W związku z tym Diecezjalna Komisja Teologiczna, powołana przez Biskupa Ordynariusza, najpierw rzetelnie przestudiowała treść głoszonych katechez i przeanalizowała działalność religijną wspólnoty. Następnie, przeprowadziła dwie wielogodzinne dyskusje teologiczne z liderami wspólnoty "Wieczernik". W wyniku rozmów ustalono, że:
* osoby katechizujące akcentują w swoim nauczaniu sam akt wiary,
* przemilczają prawdy dotyczące obecności i działania Chrystusa w Kościele i przez Kościół,
* nie głoszą nauki o sakramentach świętych,
* nie sprawują Sakramentu Eucharystii,
* nie głoszą prawdy o roli Ojca Świętego w Kościele Chrystusowym
* posługę słowa we wspólnocie "Wieczernik" sprawują protestanccy pastorzy ze Stanów Zjednoczonych i z krajów Europy Zachodniej.
Jak wynika z powyższych ustaleń liderzy "Wieczernika" nie głoszą nauki katolickiej W swych katechezach idą w całej rozciągłości za teologią protestancką, biorącą początek w nauczaniu Marcina Lutra. Wbrew oczywistym faktom liderzy "Wieczernika" utrzymują, że są członkami Kościoła Katolickiego. Zaproponowano im zatem możliwość organizowania spotkań modlitewnych we wszystkich kościołach kieleckich, jednakowoż pod następującymi warunkami:
* należy zrezygnować z posługi protestanckich pastorów w głoszeniu katechez,
* należy głosić całą prawdę objawioną, zawartą w "Wierzę w Boga” oraz prawdę o Matce Najświętszej,
* należy sprawować sakrament Pokuty i Eucharystii.


Liderzy wspólnoty "Wieczernik" i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia "Nowy Początek" oświadczyli w dniu 27 czerwca tego roku Biskupowi Kościoła Kieleckiego, że żadnego z tych warunków nie mogą przyjąć. W związku z tym stwierdzam, że liderzy wspólnoty "Wieczernik" oraz Stowarzyszenia chrześcijańskiego "Nowy Początek" odeszli dobrowolnie od jedności z Kościołem Katolickim i powołali do istnienia pozakościelne stowarzyszenie religijne. Pragnę oświadczyć wszystkim członkom wspólnoty "Wieczernik" oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskiego "Nowy Początek", że przynależność do stowarzyszenia religijnego oraz uczestnictwo w zgromadzeniach religijnych wspólnoty jest równoznaczna z dobrowolnym odejściem od Kościoła Katolickiego. Zerwanie więzi z Kościołem pociąga za sobą niemożność przystępowania do Sakramentów świętych.
W Imię Chrystusa błagam wszystkich członków wspólnoty "Wieczernik": nie odłączajcie się od Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski! Kościół jest Ciałem Chrystusa. Kto odchodzi od Kościoła, odchodzi od Chrystusa. Sam Zmartwychwstały Chrystus przestrzega swój Kościół przed niebezpieczeństwem, jakie mu grozi ze strony fałszywych proroków którzy nauczają i zwodzą Jego sługi (por. Ap 2,18-23). Wraz z Chrystusem apel ten i przestrogę kieruję do kapłanów, katechetów rodziców – do młodzieży i do wszystkich wierzących kielczan. Módlmy się z Jezusem Chrystusem, abyśmy byli jedno!

Kielce, w dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła 1994 r.
+ Kazimierz Ryczan BISKUP KIELECKI
Ks. Prał. Mieczysław Rubak KANCLERZ KURII